Jafartke's Blog

Unlocking Possibilities

ಗಾದೆ ಗಳು

ಬಿಳೆಕಾಜಗದಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆ೦ಪ್ ಮಸಿನ ತು೦ಬ್ದೆ, ತಕ್ಕೊ ಲವ್ಲೆಟ್ರ್೦ದೆ.
ಕೆ೦ಪ್ಕೆ೦ಪ್ಗಿರೊ ಕಾ೦ಚನ ಕೈಗೆ ಕೆ೦ಪ್ಗುಲಾಬಿ ಕೊಟ್ಟೆ.

ಲಗಾಯ್ತಿ೦ದ ಮಾಡ್ವ ಪಿರೂತಿಅ೦ತ, ಏಲೆ೦ಟೇನ್ ಡೇ ನಾಗೆ ಸುರ್ಹಚ್ಕ೦ಡೆ
ಬಿತ್ತು ಮೈನಾ ಹಕ್ಕಿ ಅ೦ತ ಕುಸಿಯಾಗೋತು ಮೈನಾಗೆಲ್ಲ ಮತಾಪ್ಕಡ್ಡಿ.

ದಿನ್ಬೆಳ್ಗಾಗೊದೆ ತಡ,ಎದೆಲ್ಲವ್ಳ್ದೆ ಡವ್ವ ಡವ್ವ
ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಸುರುಹಚ್ಕ೦ಡ್ರೆ ,ಗೊತ್ತಾಗ್ದ೦ಗ್ ಜಾರೂಯ್ತಿತ್ತ್ತು ಹೊತ್ತು.

ಗಿಡ-ಮರ ಬಾನು-ಭೂಮಿ ಅ೦ತೆಲ್ಲಾ ಬೆರ್ಕಿಸ್ಕೆ೦ಡು, ಒಗ್ದೆ ಪದ ಹೆಣ್ದು ಅವ್ಳನೆ ಮನ್ಸಾಗ್ ಮಡಿಕ೦ಡು
ಈ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿ೦ದ್ಗಿಲಿ ಉಕ್ಕೊ ಜರಿ ನೀನು ಅ೦ತ ಐಸು ಇಕ್ದೆ,ಪುಸ್ಕ೦ತ ಜಾರ್ಕ೦ಡ್ಬಿದ್ಲು.

ಏಳೊಮುಳ್ಗೊ ಸೂರ್ಯನ್ನೊಡ್ವು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗುಳ೦ಗೆ
ಹೊತ್ತೊದ೦ಗ್ ಹತ್ತುರ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಕೆ೦ಜ್ವಾಲೆಲ್ ಮಗುಚ್ಕ೦ಡೆ.

ಏರಿ ಇಳಿಯೊ ಅಲೆಗಳ್ವಳಗೆ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ ಆಡ್ದ್ವು
ಬೆಳ್ದಿ೦ಗ್ಳ ಬೆಳ್ಕನಾಗೆ ಇಬ್ಬ್ನಿನೆ ಹೊದ್ಕ೦ಡ್ ನಾವ್ಬಿದ್ವು.

ಮಾತೇ ಮುತ್ತು ಗಾದೆ ಉಲ್ಟ ಮುತ್ತೆ ಮಾತಾಗೊದ್ವು,
ಗುರ್ತೆ ಸಿಗ್ದ೦ಗ್ಬೆರ್ತೊಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ಳಒಳ್ಗೆ, ತಿ೦ಗ್ಳುಕಳಿಯಾದ್ರೊಳ್ಗೆ.

ಲೋಕದ್ಸ೦ತೆಲ್ ಕಾಸಿನ್ಕ೦ತೆ ಕ೦ಡ್ಕಾ೦ಚನ ಕುರ್ಡಾಗೊದ್ಲು
ತೆಕ್ಕೆತೆಕ್ಕೆ ಇರಿದೆಹೊದ್ರೆ ನನ್ತೊಳಿನ್ತೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ೦ತ೦ದ್ಲು.

ನಿ೦ತಿದ್ನೆಲ ಕುಸ್ದ೦ಗಾತು, ತಣ್ಣೀರ್ಕುಡ್ದ್ ಸಾವರ್ಸ್ಕ೦ಡೆ
ಆರ್ಟಟ್ಯಾಕು ಅ೦ದ್ರೆನ೦ತ,ಆಗ್ನಾನ್ ತಿಳ್ಕ೦ಡೆ.

ಅಚ್ಚ ಸಚ್ಚ ನಾನೂ೦ತ ಮಡಿಕ್ಕ೦ಬುಡು ಮೂಲೆಲ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಿನಿ ಹಳೆಯಕ್ಕಡ್ದ೦ಗ೦ದೆ
ಹಚಒಗ್ಲಾ ಅ೦ದೇ ಬುಟ್ಲು ಸಿಲುಬೆಗೇರ್ಸಿ ಮಳೆಬಡ್ದ೦ಗೆ.

ಹಳೆಹೈದಾ ಕಾಸಿಗ್ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ೦ತ ನನ್ಬುಠಾಕ್ಬುಟ್ಲು,
ಹಿಕ್ಮತ್ತಿಲ್ದೆ ಹಿಮ್ಮತ್ತುಡ್ಗೊಗಿ ನನ್ಕಿಮ್ಮತ್ನಾಕಾಣೆ.

ಮನ್ಸಿನೊಳ್ಗೆ ಪ್ರೇಮದ್ ಪ್ರೇತ ಸೇರ್ಕ೦ಡೈತೆ ಕ೦ಡ್ಲ
ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೇರಿ ಮಣ್ಪಾಲಾಗೊಗ೦ಟ ಬುಡಕಿಲ್ಲ೦ತ್ಕ೦ಡ್ಲ

ಬೇಕ೦ತದ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಭ೦ಗಿ ಜರ್ಬಿನಮ್ಲು
ನೆಪ್ಪಿನ್ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಕ೦ಡ್ಕುನ್ತೈತೆ ಒಳ್ಗೆಲ್ಲದೆ ಘಮ್ಲು.

………………………………………………………………………………………….ಸುಕುಮಾರ್

ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ


ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಜಲುಗಳು ಹಲವು
ಮನಸಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಐದು
ಅನುಭವ ತಂದಿತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ
ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದರ ತಿರುಳು

ಮೊದಲ ಮಾತು ಮನದ ಪಿಸುನುಡಿ
ನೋಡಿ ಹೃದಯಬಡಿದು ಕುತೂಹಲ
ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೌಹಾರುವ ಹಂಬಲ
ಜಗಮರೆತು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಸಮಯ ಸೋಲಿಸುವಾಸೆ
ಹೆದರೆದರಿ ಇರಲೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ

ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹವಣಿಕೆ
ಸ್ನೇಹವಡನಾಟವೇನೇಯಿರಲಿ
ನಿನ್ನಭುವ ತಿಳಿಯೋ ತವಕ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆನೇಯಿರಲಿ ಮುಂದಿಡಲೇಬೇಕು ತುಡಿತ
ಎಲ್ಲೋ ಭಯ, ಕಾತುರ, ಭಾವೋದ್ವೇಗ

ಮೂರನೆ ಜಾಡು ಅರಿಕೆ
ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಧೈರ್ಯ, ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ಬಿನ್ನಹ
ಪತ್ರ, ಉಡುಗೊರೆ, ಮಾತು, ಶಕ್ತವಿರುವುದಾದರೂ ಮಾಧ್ಯಮ
ತಡೆದು ಕಾದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅರಿಕೆ
ಮುಂದಿನದು ಮುಂದಿಗೆ !!

ನಾಲ್ಕನೆ ಪಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಪ್ರೇಮಿಯೊಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡಿ
ಮನದ ಪಿಸುನುಡಿ ರೂಪಪಡೆದು ಬಿಂಬ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಎನ್ನವ
ಅಹರ್ನಿಶಿ ಶಿಶಿರ, ಅನಂದಧಾಮ ಮನವಿಲ್ಲಿ

ಐದನೇ ತಥ್ಯ ಪರಸ್ಪರ
ಎಡೆ-ತಡೆ ಸಮಯವಷ್ಟೇ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಹಮತ
ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಮಿಳಿತ, ಕೆಳೆತನ
ಬದುಕು ಪ್ರೀತಿ. ವ್ಯೂಢ, ವಿಶುದ್ಧ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: